Statuten WTC Schoonaarde

I. BENAMING - DOEL - DUUR - CLUBJAAR

 1. De club draagt de naam WTC SCHOONAARDE.
 2. Het doel van de club is om met alle middelen die tot haar beschikking staan, mee te werken aan de ontwikkeling van de toeristische wielerbeweging zonder winstbejag.
 3. De duur van de club is onbeperkt, zij kan slechts ontbonden worden in gevallen en vormen voorzien in de statuten.
 4. Het clubjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van dat zelfde jaar.

II. VERSCHILLENDE GROEPEN - RICHTSNELHEID - AFSTAND - STARTUUR

 1. De groepen onderscheiden zich van elkaar door de gemiddelde snelheid en de afstand.
  Toch geldt voor alle groepen de regel: samen uit, samen thuis.

  De richtsnelheden en gemiddelde afstand over het seizoen bedragen voor de

  • A+ groep: 28 à 30 km/uur, afstand: 85 a 95 km, start uur: 08.00 uur.
  • A  groep: 26 à 28 km/uur, afstand: 70 a 80 km, start uur: 08.30 uur.
  • B  groep: 24 à 26 km/uur, afstand: 55 a 65 km, start uur: 09.00 uur.

III. LEDEN - AANTAL - AANVAARDING - ONTSLAG - UITSLUITING.

 1. Wordt als lid aanzien: elk persoon die zijn lidgeld betaalt, de reglementen naleeft.
 2. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid het club regelement/statuten erkent en naleeft.
  Hij moet minstens 14 jaar worden in het jaar van zijn aansluiting.
  Elk minderjarig lid dient een schriftelijke verklaring voor te leggen, van zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarmee deze zijn toestemming geeft voor het toetreden tot de club.
  Ieder clublid is gelijkwaardig aan elk ander en wordt geacht het algemeen belang van de club te dienen.
  Alle clubleden kunnen steeds met suggesties en voorstellen terecht bij het bestuur.
  Elk lid dat tegen de visie en het belang van de club ingaat, kan na 3 verwittigingen van de ledenlijst worden geschrapt door beslissing van het bestuur.

  We verwijzen hier naar het ondergetekende charter: "Ik fiets wijs"

  • Ik fiets hoffelijk.
  • Ik heb respect voor andere weggebruikers.
  • Ik heb respect voor het milieu en gooi geen afval weg.
  • Ik hou me aan de verkeersregels.
  • Ik fiets assertief, niet agressief.
  • Ik pas mijn snelheid aan de omstandigheden aan.
  • 'Zet 'm op je kop!'

 3. Men mag als niet-lid maximaal driemaal meerijden en dient nadien lid te worden bij volgende deelname.
  Niet-leden moeten steeds achteraan rijden.
 4. De leden kunnen hun ontslag indienen bij de voorzitter of zijn vervanger.
  Zij worden verondersteld ontslaggevers te zijn wanneer zij met de betaling van hun jaarlijks lidgeld in gebreke blijven.
 5. De geldigheid van een rit wordt bepaald door de aanwezige bestuursleden en of ritverantwoordelijke.

IV. LIDGELD - VERANTWOORDELIJKHEID

 1. Er wordt een jaarlijks lidgeld betaald. Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
  Bij elke start van een rit met volgwagen wordt een klein bedrag aan startgeld (ook door het bestuur te bepalen) betaald.
 2. Tijdens de uitstappen is elk lid verantwoordelijk voor eigen gedragingen op burgerlijk en strafrechtelijk gebied. Ieder lid dient zich steeds correct te gedragen naar de wettelijke voorschriften.
  Bij gebrek aan chauffeurs voor de volgwagen kan/ mag er beroep gedaan worden op een lid en worden de kilometers voor deze in rekening gebracht met de klassementen.
 3. Het lidgeld van het volgende jaar wordt ten laatste betaald op de statutaire vergadering (datum te bepalen door bestuur).
  Bij betaling na deze vergadering worden extra administratieve kosten aangerekend.(bedrag te bepalen door het bestuur).
 4. Nieuwe leden betalen bij aansluiting het eerste jaar een vaste bijdrage voor de clubkledij (inclusief het lidgeld en sportverzekering).
 5. Fluitsignalen worden nageleefd door de leden:

     1 maal is gevaar. (bv. De groep wordt voorbijgereden door een auto.)
     2 maal is vertragen.
     3 maal is stoppen.

  De koprijders waarschuwen de andere deelnemers bij eventuele hindernissen of gevaren, zodanig dat de ganse groep een bepaald manoeuvre tegelijkertijd kan uitvoeren.
  De kopman(nen) zijn de leden die het parcours hebben uitgestippeld en verkend. Dit wil ook zeggen dat zij het tempo bepalen en de weg aanwijzen. Dit zal gebeuren vanuit een positie vooraan in de groep (koppositie of net daarachter).
  Er wordt niet uit de groep gedemarreerd en de leden die vooraan de groep rijden worden niet ongevraagd voorbijgereden, tenzij de kopman een teken/signaal voor vrije doortocht heeft gegeven.
 6. De club of haar bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ziekte, ongevallen of politieovertredingen.
 7. Het gebruikte materiaal van de club moet in degelijke staat vóór de volgende rit, terug gebracht worden in het lokaal.
 8. Elk lid is verplicht zijn clubkledij te dragen.
  Tijdens de groepstochten is het dragen van een valhelm verplicht.
  • Indien de valhelm toch niet wordt gedragen om welke reden dan ook, is dit volledig de verantwoordelijkheid van het bewuste clublid.
  • Hij ( zij ) kan zich niet beroepen op enige aansprakelijkheid van andere deelnemers bij ongeval met lichamelijke letsels.
  Ieder clublid wordt verondersteld de wegcode te kennen en te eerbiedigen.
  Wij fietsen twee per twee op de rijbaan en dit vanaf 15 deelnemers.

V. ELEKTRISCHE FIETSEN

 • Elektrische fietsen zijn toegelaten mits melding en akkoord van het bestuur, en het respecteren van de maximaal toegelaten groepssnelheid.
 • Elektrische sportfietsen worden enkel toegelaten tot de B-groep.

VI. BEHEER - BEVOEGDHEID

 1. De club wordt beheerd door een bestuur bestaande uit: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en een aantal bestuursleden.
  Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen, wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig zijn.
  In geval van gelijkheid van stemmen, zal de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend zijn.
 2. De uitgaven en inkomsten worden aan de leden meegedeeld tijdens de statutaire vergadering, en op de ledenvergadering (data te bepalen door het bestuur).
 3. Elk lid van het afgelopen jaar kan zich kandidaat stellen om lid te worden van het bestuur.
  Ontslagnemende bestuursleden kunnen enkel vervangen worden tijdens de statutaire vergadering.

VII. GDPR of AVG

General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevens Bescherming.

Deze info wordt per mail of per post aan de leden bezorgd, deze zijn ook te raadplegen via de website van WTC Schoonaarde of via het WTC handboek in ons clublokaal.

VIII. VERSCHEIDENE

 1. Over alles wat de huidige statuten niet voorzien, beslist het bestuur van de club.
 2. Door hun lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten en het reglement van de uitstappen.
  Hiervoor gaan zij de verbintenis aan, alle geschillen met de club scheidsrechtelijk binnen de club te laten beslechten, zonder rechtsvordering voor de rechtbanken.
 3. De statuten worden per mail of per post aan de leden bezorgd, deze zijn ook te raadplegen via de website van WTC Schoonaarde of via het WTC handboek in ons clublokaal.

WTC Schoonaarde Fiets Wijs


Jarigen deze week

 • Van Den Abbeele Brent (24/05)

Weer

Laatste Nieuws

Kalender WTC Schoonaarde2024
kalender

Sponsors

Leedse Dakwerken
Cafe De Mosput, Schoonaarde
Belfius Scheldeland
Café De Rust
Bio Racer