Statuten WTC Schoonaarde

I.    BENAMING – MISSIE – DUUR – CLUBJAAR.

 1. De club is een feitelijke vereniging en draagt de naam W.T.C. -  SCHOONAARDE .
 2. De missie van de club is om met alle middelen die tot haar beschikking staan, mee te werken aan
  de ontwikkeling van de toeristische wielerbeweging, en dit zonder winstbejag.

De prioriteiten hierbij zijn : ontspanning, solidariteit, groepsbelang en veiligheid.

 1. De duur van de club is onbeperkt, zij kan slechts ontbonden worden in gevallen en vormen voorzien
  in de statuten.
 2. Het clubjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van dat zelfde jaar.
  De fietsuitstappen voor de clubkampioenschappen beginnen in maart en eindigen in oktober.

II.  LEDEN – AANTAL – AANVAARDING – ONTSLAG – UITSLUITING.

      5.   Wordt als lid aanzien: iedere persoon die zijn lidgeld betaalt.
Hij moet minstens 14 jaar worden in het jaar van zijn aansluiting.
Elk minderjarig lid dient een schriftelijke verklaring voor te leggen, van zijn wettelijke
vertegenwoordiger, waarmee deze zijn toestemming geeft voor het toetreden tot de club.

6.   Het lidgeld van bestaande leden voor het volgende clubjaar is te betalen via overschrijving op het rekening nummer van de club , BE54 068 2158708 97, of via cash betaling, beide ten allerlaatste op de statutaire vergadering van december van het huidige clubjaar. Bij latere betaling door bestaande leden zullen er extra administratieve kosten worden aangerekend.                     

      7.   Men mag als niet-lid maximaal driemaal meerijden, bij een volgende deelname moet men zich aansluiten. Deze niet-leden moeten achteraan rijden.

      8.   De leden kunnen hun ontslag indienen bij de voorzitter of zijn vervanger.
Zij worden verondersteld ontslaggevers te zijn wanneer zij met de betaling van hun
jaarlijks lidgeld in gebreke blijven.

9.   De geldigheid van een rit voor het clubkampioenschap wordt in eerste rang bepaald door de aanwezigheid van minstens 10 deelnemende leden en in tweede rang door de beslissing van de aanwezige bestuursleden in samenspraak met de  ritverantwoordelijke.

10. Nieuwe leden betalen een vastgestelde bijdrage voor de clubkledij.

III. LIDGELD - VERANTWOORDELIJKHEID.

      11. Er wordt een jaarlijks lidgeld betaald. Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Bij elke start van een rit wordt een klein bedrag aan startgeld (ook door het bestuur te bepalen)
afgenomen, om de onkosten te helpen dekken.

12. Tijdens de uitstappen is elk lid verantwoordelijk voor eigen gedragingen op burgerlijk en
strafrechtelijk gebied. Ieder lid dient zich steeds correct te gedragen naar de wettelijke voorschriften.
In deze context heeft de club het charter “ ik fiets wijs “ ondertekend. ( zie bijlage statuten)

     
13. Fluitsignalen worden nageleefd door de leden:
- 1 maal is gevaar. (bv. De groep wordt voorbijgereden door een auto.)
- 2 maal is vertragen.
- 3 maal is stoppen.
De koprijders waarschuwen de andere deelnemers bij eventuele hindernissen of gevaren, zodanig
dat de ganse groep een bepaald manoeuvre tegelijkertijd kan uitvoeren.

14. De club of haar bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ziekte,
ongevallen of politieovertredingen.

15. Het gebruikte materiaal van de club moet in degelijke staat, ten laatste de volgende week,
terug bezorgd worden.

16. Uit respect voor de sponsors vragen we dat elk lid zijn clubkledij draagt. Bij het niet respecteren hiervan, zonder grondige redenen, zullen de kilometers niet in rekening worden gebracht voor het clubkampioenschap.
Bij gebrek aan chauffeurs voor de volgwagen mag er beroep gedaan worden op een lid en worden de
kilometers voor deze in rekening gebracht.

 

IV. BEHEER – BEVOEGDHEID.

17. De club wordt beheerd door een bestuur bestaande uit: een voorzitter, een ondervoorzitter,een secretaris, een schatbewaarder en bestuursleden met elk een aparte verantwoordelijkheid. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen en dit wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend zijn.

18. Bij iedere vergadering brengt men verslag uit.
De in- en uitgaven worden in detail aan de leden meegedeeld.
.

V.  VERSCHEIDENE

      20. Over alles wat de huidige statuten niet voorzien beslist het bestuur van de club.

21. Door hun lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten.
Hiervoor gaan zij de verbintenis aan, alle geschillen met de club scheidsrechtelijk binnen de club
te laten beslechten, zonder rechtsvordering voor de rechtbanken.

      22. Elk lid tekent de statuten voor akkoord in dubbel exemplaar.

Jarigen deze week

 • De Bock Romain (18/02)
 • De Coninck Michel (18/02)
 • De Ryck Etienne (21/02)

Weer

Laatste Nieuws

Kalender WTC Schoonaarde2019
kalender

Sponsors

Q-Food
Leedse Dakwerken
Cafe Bij Lange Pier, Schoonaarde
Café De Rust
Belfius Scheldeland
TS Trans
De Backer sanitair en verwarming
Fitnesscentrum De Schreef Aalst
Bio Racer
WowoW Color